Последно ажурирани: јули 08, 2020

Ве молиме, внимателно прочитајте ги овие услови и услови пред да ја користите нашата услуга.

Толкување и дефиниции

Толкување

Зборовите со коишто се капитализира почетната буква имаат значења дефинирани под следниве услови.

Следниве дефиниции имаат исто значење без оглед дали се појавуваат во еднина или во множина.

Дефиниции

За целите на овие Услови и правила:

  • Филијалата значи субјект што контролира, е контролиран од или е под заедничка контрола со странка, каде што „контрола“ значи сопственост на 50% или повеќе од акции, капитал или други хартии од вредност со право на глас за избор на директори или друг орган за управување.
  • компанијата (во овој Договор се нарекува „Компанија“, „Ние“, „Нас“ или „Наш“) се однесува на Ричард Мил.
  • Држава се однесува на: Вашингтон, САД
  • Уред значи секој уред што може да пристапи до Услугата, како компјутер, мобилен телефон или дигитален таблет.
  • Сервис се однесува на веб-страницата.
  • Правила и услови (исто така наречени „Услови“) ги означуваат овие Услови и правила што го формираат целиот договор помеѓу Вас и Компанијата во врска со користењето на Услугата. Овој договор за Услови и правила е создаден со помош на генераторот на Услови и правила.
  • Служба за социјални медиуми на трети лица значи какви било услуги или содржини (вклучувајќи податоци, информации, производи или услуги) обезбедени од трети лица што можат да бидат прикажани, вклучени или достапни на Услугата.
  • Веб-страница се однесува на богатиот мил, достапен од https://www.richardmille.to/
  • можете значи индивидуа која пристапува или користи Услуга, или компанија, или друго правно лице во име на кое такво лице пристапува или користи Услуга, како што е применливо.

Благодарност

Овие се Услови и правила кои ја регулираат употребата на оваа услуга и договорот што работи помеѓу вас и компанијата. Овие Услови и правила ги утврдуваат правата и обврските на сите корисници во врска со користењето на услугата.

Вашиот пристап до и користење на Услугата е условен од Вашето прифаќање и почитување на овие Услови и правила. Овие Услови и правила се применуваат за сите посетители, корисници и други кои пристапуваат или користат Услугата.

Со пристапување или користење на услугата Вие се согласувате дека сте обврзани со овие Услови и правила. Ако не се согласувате со кој било дел од овие Услови и правила, тогаш не можете да пристапите до Услугата.

Вие претставувате дека имате над 18 години. Компанијата не дозволува на лица под 18 години да ја користат услугата.

Вашиот пристап до и користење на Услугата е исто така условен со вашето прифаќање и почитување на Политиката за приватност на компанијата. Нашата политика за приватност ги опишува Нашите правила и процедури за собирање, употреба и откривање на вашите лични информации кога ја користите апликацијата или веб-страницата и ви кажува за вашите права за приватност и како законот ве штити. Ве молиме, внимателно прочитајте ја нашата политика за приватност пред да ја користите нашата услуга.

Линкови до други веб-страници

Нашата услуга може да содржи врски до веб-страници на трети страни или услуги кои не се во сопственост или контролирани од компанијата.

Компанијата нема никаква контрола над и не превзема никаква одговорност за содржината, политиките за приватност или практиките на веб-страниците или услугите на трети лица. Понатаму, потврдувате и се согласувате дека Друштвото нема да биде одговорно или одговорно, директно или индиректно, за каква било штета или загуба, предизвикана или наводна, предизвикана од или во врска со употреба или потпирање на која било таква содржина, добра или услуги достапни на или преку какви било веб-страници или услуги.

Силно ве советуваме да ги прочитате условите и правилата и политиките за приватност на која било веб-страница или услуги на трети лица што ги посетувате.

Престанок

Можеме да го прекинеме или прекинеме вашиот пристап веднаш, без претходно предупредување или одговорност, од која било причина, вклучително и без ограничување, ако ги прекршиш овие Услови и правила.

По завршувањето, вашето право да ја користите Услугата ќе престане веднаш.

Ограничување на одговорноста

Без оглед на каква било штета што може да ја претрпите, целата одговорност на Компанијата и кој било од нејзините добавувачи според која било одредба од овие Услови и вашиот ексклузивен лек за сите претходно наведени ќе биде ограничена на износот што реално сте го платиле Вие преку Услугата или 100 УСД. ако не сте купиле ништо преку Услугата.

Во најголема мерка дозволена со важечкиот закон, Компанијата или неговите добавувачи во никој случај не се одговорни за какви било посебни, инциденти, индиректни или последователни штети за нив (вклучувајќи, но не ограничувајќи се на), штети за загуба на профит, загуба на податоци или други информации, за деловен прекин, за лична повреда, губење на приватноста кои произлегуваат од или на кој било начин поврзан со употреба или неможност за користење на Услугата, софтвер од трети лица и / или хардвер на трети страни што се користат со услугата или во спротивно во врска со која било одредба од овие Услови), дури и ако на компанијата или на некој добавувач му било советувано за можноста за такви оштетувања, па дури и ако правниот лек не успее во суштинската намена.

Некои држави не дозволуваат исклучување на имплицитни гаранции или ограничување на одговорноста за случајна или последователна штета, што значи дека некои од горенаведените ограничувања може да не се применуваат. Во овие држави, одговорноста на секоја страна ќе биде ограничена во најголемиот степен дозволен со закон.

Одрекување „КАКО ШТО Е“ и „КОЛКУ ДОСТАПНО“

Услугата ви е обезбедена „КАКО ШТО Е“ и „КАКО ДОСТАПНО“ и со сите дефекти и дефекти без никаква гаранција. Компанијата, во свое име и во име на своите филијали и нејзините и нивните соодветни даватели на лиценца и даватели на услуги, до максимум дозволена според важечкиот закон, изречно ги одрекува сите гаранции, без оглед дали се изразени, имплицитни, законски или други, во однос на Услуга, вклучувајќи ги сите имплицитни гаранции за трговска размена, соодветност за одредена цел, наслов и непочитување на законот и гаранции што може да произлезат од курсот на работа, текот на изведбата, употребата или трговската практика. Без ограничување на горенаведеното, Компанијата не дава гаранција или преземање обврски и не дава никакво претставување дека Услугата ќе ги исполни вашите барања, ќе постигне какви било предвидени резултати, ќе биде компатибилна или работи со кој било друг софтвер, апликации, системи или услуги, работи без прекини, исполнете ги сите стандарди за изведба или сигурност или бидете без грешки или дека грешките или дефектите можат или ќе бидат коригирани.

Без ограничување на горенаведеното, ниту Компанијата ниту кој било од давателите на компанијата не прави било какво претставување или гаранција, изразено или имплицитно: (i) во врска со работењето или достапноста на Услугата, или информациите, содржината и материјалите или производите вклучени на нив; (ii) дека Услугата ќе биде непрекината или без грешки; (iii) во врска со точноста, сигурноста или валутата на каква било информација или содржина обезбедена преку Услугата; или (iv) дека Услугата, неговите сервери, содржината или е-поштата испратени од или во име на Компанијата се без вируси, скрипти, тројански коњи, црви, малициозен софтвер, временски бомби или други штетни компоненти.

Некои јурисдикции не дозволуваат исклучување на одредени видови гаранции или ограничувања на применливите законски права на потрошувачот, така што некои или сите горенаведени исклучувања и ограничувања може да не важат за вас. Но, во таков случај, исклучувањата и ограничувањата утврдени во овој дел се применуваат во најголем степен извршени според важечкиот закон.

Важечки закон

Законите на земјата, исклучувајќи ги нејзините правила за конфликти, ги уредуваат овие Услови и вашата употреба на услугата. Вашата употреба на апликацијата може да подлежи на други локални, државни, национални или меѓународни закони.

Резолуција на спорови

Ако имате загриженост или спор во врска со Услугата, вие се согласувате прво да се обидете да го решите спорот неформално со контактирање на компанијата.

За корисници на Европската унија (ЕУ)

Ако сте потрошувач на Европската унија, ќе имате корист од сите задолжителни одредби на законот на земјата во која живеете.

Правна усогласеност на Соединетите држави

Вие застапувате и гарантирате дека (i) Вие не сте лоцирани во земја што е предмет на ембарго на владата на Соединетите држави, или што е назначено од владата на Соединетите држави како „земја за поддршка на тероризмот“ и (ii) вие не сте наведена на која било листа на забранети или ограничени страни на владата на Соединетите држави.

Сериозност и откажување

Одделно

Ако се смета дека одредена одредба од овие Услови е неизвршна или невалидна, таквата одредба ќе биде изменета и толкувана за да ги постигне целите на таквата одредба во најголема можна мерка според важечкиот закон, а преостанатите одредби ќе продолжат во целосна сила и ефект.

Откажување

Освен како што е предвидено овде, неуспехот да се искористи право или да се бара извршување на обврска според овие Услови нема да влијае на можноста на страната да го оствари таквото право или да бара такво извршување во кое било време после тоа, ниту откажувањето од повреда ќе претставува откажување за какво било следно кршење.

Интерпретација на превод

Овие Услови и правила може да бидат преведени ако ги направивме достапни за Вас на нашата услуга. Вие се согласувате дека оригиналниот англиски текст ќе преовладува во случај на спор.

Промени во овие правила и услови

Го задржуваме правото, според наша дискреција, да ги измениме или замениме овие Услови во кое било време. Доколку ревизијата е материјална, ќе направиме разумни напори да обезбедиме најава од најмалку 30 дена пред да стапат на сила сите нови услови. Што претставува материјална промена, ќе се утврди според наша дискреција.

Продолжувајќи да пристапувате или користите нашата Услуга откако овие ревизии ќе станат ефективни, Вие се согласувате дека ќе бидете обврзани со ревидираните услови. Ако не се согласувате со новите услови, во целост или делумно, ве молиме престанете да ја користите веб-страницата и услугата.

Контактирајте нѐ

Ако имате какви било прашања во врска со овие Услови и правила, можете да контактирате со нас: